Obchodné podmienky

Obchodné meno: Profi-TechSolar s.r.o.
Sídlo: Prievidzská 750/50B, Čereňany 972 46, Slovensko

Spoločnosť zapísaná dňa 19.02.2022 v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
vložka číslo 43224/R.
IČO: 54430364
DIČ: 2121662884
IČ DPH: SK2121662884

Bankový účet
IBAN: SK74 0900 0000 0052 1722 1659
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Kontakt a adresa predávajúceho:
Zodpovedný vedúci: Tomáš Halan
Telefón: +421 940 803 978
E-mail: vytvoriť e-shopový mail

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Prevádzková doba (dostupnosť na tel. linke / e-mail): Pon – Pia: 08:00 – 16:30

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Článok I. Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Profi-TechSolar s.r.o., so sídlom Prievidzská 750/50B, 972 46 Čereňany.
  Predávajúcim je Profi-TechSolar s.r.o., so sídlom Prievidzská 750/50B, 972 46 Čereňany.
  Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.profi-techsolar.sk, je Profi-TechSolar s.r.o., so sídlom Prievidzská 750/50B, 972 46 Čereňany.
 1. Kupujúcim je každá osoba – návštevník e-shopu, ktorý vytvoril záväznú objednávku a zároveň obdržal e-mailové oznámenie o prijatí objednávky. Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. je Spotrebiteľom kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 1. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.
 1. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 1. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 2. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.profi-techsolar.sk/eshop/ (ďalej aj “Internetový obchod“).

Článok II. Objednávka tovaru – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 1. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
 1. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke.
 1. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní.

Článok III. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné vrátane 20 % DPH.
 1. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
 1. Základným platidlom je mena euro (€).
 1. Za tovar a služby je v e-shope možné platiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • platba na dobierku (kuriérovi pri preberaní tovaru)
 • platba pri osobnom prevzatí v mieste prevádzky – Profi-TechSolar s.r.o., Prievidzská 725, Čereňany 972 46
 • platba vopred na bankový účet predávajúceho Profi-TechSolar s.r.o., so sídlom Prievidzská 750/50B, Čereňany 972 46, na základe platobných pokynov, ktoré spoločnosť Profi-TechSolar s.r.o., zasiela na e-mailovú adresu, ktorú si zákazník zadáva pri vytváraní objednávky.
 • cez platobnú bránu GoPay

Článok IV. Dodacie podmienky a prevzatie tovaru

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa strany nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke.
 2. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.
 1. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, spoločnosť Profi-TechSolar s.r.o. o tom informuje kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.
 1. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
  1. kuriérskej služby GLS – General Logistics Systems Slovakia s.r.o., prevádzkovaná spoločnosťou General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, Slovensko
  2. osobne na mieste prevádzky – Profi-TechSolar s.r.o., Prievidzská 725, Čereňany 972 46
  3. prepravnej spoločnosti TOPTRANS EU a.s., Na Priehon 50, Nitra 949 01, v prípade ak sa jedná o tovar, ktorý si vyžaduje špeciálnu prepravu kvôli bezpečnosti alebo sa jedná o nadrozmerný tovar.
 1. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom doručenia a riadneho prevzatia tovaru.
 1. Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný tovar od dopravcu v prípade, ak je dodaný tovar v poškodenom obale alebo bez príslušných dokladov.
 1. Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť za riadne a včas dodaný tovar.

Článok V. Poplatky za prepravu, balné

 1. Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby GLS a prepravnej spoločnosti TOPTRANS EU a.s. : cena je definovaná e-shop systémom v závislosti od váhy tovaru a miesta doručenia. Pred dokončením objednávky systém automaticky preráta cenu.
 1. Cena v prípade osobného odberu na prevádzke Predávajúceho je 0€ .

Článok VI. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 1. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch.
 1. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 1. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:
  Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
 1. Vrátený tovar musí byť nepoužitý, v pôvodnom stave.
 1. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 1. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.

Článok VII. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 1. Kupujúci je povinný: prevziať objednaný tovar, zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú sumu predávajúcemu, prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 2. Predávajúci je povinný: dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list.

Článok VIII. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Článok IX. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 1. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

Článok X. GDPR – ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete v sekcii Zásady spracovania osobných údajov

Článok XI. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 1. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť od 24.04.202

Reklamácie

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 30 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nám tovar, spolu s vyplneným formulárom o odstúpení od kúpnej zmluvy zašlite klasickým balíkom / listom na poštu na adresu Profi-TechSolar s.r.o., Prievidzská 750/50B, 972 46 Čereňany, Slovenská Republika.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza tu:
Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy.

Predávajúci nie je povinný vrátiť platbu skôr ako kupujúci zašle tovar, alebo preukáže zaslanie tovaru.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu prevádzky spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Reklamačný poriadok

Článok I. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Profi-TechSolar s.r.o. so sídlom Prievidzská 750/50B, 972 46 Čereňany, Slovenská republika, IČ: 54430364, DIČ: 2121662884, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín vo vložke č. 43224/R, oddiel: Sro; je prevádzkovateľom internetového obchodu profi-techsolar.sk
 1. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať poštou na adrese jeho sídla Prievidzská 750/50B, 972 46 Čereňany, e-mailom na adrese: profitechsolar@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: +421 919 060 676.
 1. Zákazník je subjektom, ktorý má záujem objednať si alebo si objedná u Prevádzkovateľa tovar (ďalej len „Zákazník“ a spoločne s Prevádzkovateľom len „Zmluvné strany“).
 1. Tento Reklamačný poriadok vzťahujúci sa na predaj tovaru (ďalej len „Reklamačný poriadok“) je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa pre internetový obchod profi-techsolar.sk, v ktorom Prevádzkovateľ ponúka na predaj tovar (ďalej aj len „vec“ alebo „výrobok“).
 1. Prevádzkovateľ vyhotovuje tento Reklamačný poriadok, aby poskytol Zákazníkom, ktorí si od neho objednali tovar, informácie o podmienkach a postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov, o ich právach súvisiacich so zodpovednosťou Prevádzkovateľa za vady.
 1. Ustanovenia tohto Reklamačného poriadku sa použijú iba v prípade, ak Zákazník vystupuje v právnom postavení spotrebiteľa a Prevádzkovateľ v právnom postavení dodávateľa.

Článok II. Zodpovednosť za vady a záručná doba

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Zákazníkom. Pri použitých veciach Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Prevádzkovateľ nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 1. Prevádzkovateľ zodpovedá Zákazníkovi aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak ide o použitú vec, záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci Zákazníkom. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Článok III. Práva zo zodpovednosti za vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar s vadami za tovar bez vád, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, má Zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tovar bude vymenený podľa možností skladových zásob firmy, alebo podľa dohody zamenený.

Článok IV. Postup pri uplatňovaní reklamácie (zodpovednosti za vady)

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku. Zákazník má právo na uplatnenie reklamácie.
 1. Reklamáciu môže Zákazník uplatniť u Prevádzkovateľa poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené v Článku I bod 2 tohto Reklamačného poriadku).
 1. Pri uplatnení reklamácie musí Kupujúci preukázať:
  1. že tovar, ktorý chce reklamovať kúpil od spoločnosti Profi-TechSolar s.r.o., musí preukázať za akú cenu daný tovar kúpil – kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom zakúpenia tovaru
  2. že sa na tovare vyskytla vada v záručnej dobe
  3. v prípade, že bola na tovar poskytnutá dlhšia záručná doba ako 24 mesačná, kupujúci musí preukázať vadu v tejto záručnej dobe.
 1. Pokiaľ Kupujúci nevie doložiť doklad o kúpe a je možné ho dohľadať Predávajúcim, reklamácia začína dňom, kedy bol doklad dohľadaný.
 1. Pokiaľ Kupujúci reklamu tovar, ktorý nie je možné dopraviť bežným spôsobom na miesto reklamácie, najmä v prípade, ak je tovar namontovaný, Predávajúci môže po dohode s Kupujúcim reklamáciu posúdiť priamo na mieste. Kupujúci je v tomto prípade povinný poskytnúť súčinnosť Predávajúcemu.
 1. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach zo zodpovednosti za vady podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie. Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledovných spôsobov: odovzdanie opraveného tovaru, výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru, vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
 1. Spôsob vybavenia reklamácie (na základe rozhodnutia Kupujúceho o uplatnenom práve zo zodpovednosti za vady) určí Predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá Kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho a ak vada alebo poškodenie vznikla najmä:
  1. preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym konaním užívateľa, alebo na základe mechanického poškodenia tovaru (napr. pádom, rozbitím, poškodením vonkajšieho krytu tovaru),
  2. v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru,
  3. ak vada vznikla bežným opotrebením,
  4. ak predložený záručný list, doklad o kúpe tovaru alebo iný doklad preukazujúci, že tovar bol zakúpený u Predávajúceho, nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na tovare odlišné výrobné číslo ako to, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru,
  5. pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty,
  6. pri živelných katastrofách.
 1. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu.
 1. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti Profi-TechSolar s.r.o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady po oprave alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare.
 1. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 1. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva ako keby išlo o vadu neodstrániteľnú, t.j. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 1. Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, je na Kupujúcom, ktoré z práv si u Predávajúceho uplatní. Po uplatnení konkrétneho práva, nemôže bez súhlasu Predávajúceho meniť svoj nárok.
 1. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 1. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Záruky nad 24 mesiacov sú stanovené nad rámec zákona a Predávajúci si vyhradzuje právo na posúdenie platnosti záruky.
 1. Ak Predávajúci pri zakúpení tovaru dá Kupujúcemu dar, na tento sa nevzťahuje zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru. V prípade, ak Kupujúci uplatní nárok na odstúpenie od zmluvy, je povinný vrátiť aj prípadný tovar, ktorý obdržal pri kúpe reklamovaného tovaru ako dar.
 1. Ak dôjde k výmene vadného tovaru za nový, začne plynúť záručná doba od prevzatia nového tovaru. V prípade, ak bola vymenená súčiastka na tovare, začne plynúť záručná doba vzťahujúca sa na túto novú súčiastku od prevzatia tejto novej súčiastky. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 1. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si opravený reklamovaný tovar do jedného mesiaca od uplynutia doby, keď oprava mala byť alebo bola urobená, a ak bola urobená neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní. Ak si Kupujúci tovar z opravy nevyzdvihne do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ho vyzdvihnúť, má Profi-TechSolar s.r.o. právo tovar predať, a to po predchádzajúcom písomnom upozornení a uplynutí dodatočnej lehoty 14 dní, ak je spoločnosti Profi-TechSolar s.r.o. známa adresa Kupujúceho.

Článok V. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 9.5.2024. Platné a účinné znenie Reklamačného poriadku je Kupujúcemu k dispozícii na internetovej stránke Predávajúceho (www.profi-techsolar.sk) a tiež na každom predajnom mieste Predávajúceho.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku, pri rešpektovaní ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku a Občianskeho zákonníka. Zmena reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru, ktorý bol zakúpený počas účinnosti reklamačného poriadku ku dňu kúpy tovaru.