Dotácie

Podmienky podpory

Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie OZE sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Podpora prebieha prostredníctvom vydávania poukážok, a to v rámci finančných alebo iných limitov. https://zelenadomacnostiam.sk

Kto je oprávnený požiadať o poskytnutie príspevku na inštaláciu fotovoltických panelov

 1. fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu,
 2. fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu,
 3. fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení
  rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov,

pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

 • firmy a podnikateľské subjekty sú vylúčené,
 • chaty, altánky, garáže, a podobne budovy bez popisného čísla sú taktiež vylúčené,
 • pozemné inštalácie sú tiež vylúčené,
 • dotácia na batérie bola zrušená,
 • žiadateľ nesmie žiadať o dotáciu v Bratislavskom kraji,
 • rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby,
 • rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
 • o nákladoch spojených s užívaním rodinného domu, týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15 % celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom, sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15 % podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom, alebo jeho časť, môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Nezáväzná cenová ponuka

Máte otázky ? Vypracujeme vám nezáväznú cenovú ponuku a poskytneme všetky potrebné informácie.

Mám záujem

Zabezpečíme:

Servis FVT

Servis FVT

Umytie FTV

Umytie FVT

Zistiť viac